Tararuaan ao Kawakinan Te Mauri /Terms and Conditions

Te Maeka I-Amerika – E kabongana te tararua ae aranaki bwa te SSL ke te tararua ibukin rongorongo aika a kabonganaaki n ara ngao n kaognora aio bwa ana aki kabonganaaki n aki akaka, ana aki kona ni katotongaki n akea te kariaia ao ana tan ma waaki ni kamwane, waaki ni kaewewe ke ni katoto n akea te kariaia. SSL e bon tei ibukin Secure Socket Layer are te beeba ni kariaia bwa ena iai te Rabuna are ti kabonganaa ibukin kamanoan ao rokakin tenaan rongorongo, karaki, ao atatai ake a bane ni kabonganaaki n ara ngao ni kaongora aio.

Te Maeka I-Amerika – E kawakinii ni kabane rongorongo ke atatai, taeka ake a onoti ibukim ao kaongora ma karaki ni bane ake a taekinaki nte Ngao n Atatai ao ni Kaongora aio. Ibukim ngkoe are ko anga aram ke am nambwa n tareboon ke am tabo are ko maeka iai, Te Maeka I-Amerika Ngao n Atatai ao ni Kaongora e bon katani ni kabane bwa ana aki kona n roko iai ke n nooraki irouia ake akea kariaiakakiia n noori.

Te Maeka I-Amerida – Iai ana boraraoi ae maetaata, e kaineti ao e tei n okoro ti ibukin kawakinan ao rokanakin rongorongom, karakinam ke atatai ibukim bwa kona n onimaki ao ni mwengaraoi n tibwai am karaki, rongoronogm iaon ara Ngao ni Kaongora aei.

Te Maeka I-Amerika – Ngao n Atatati ao ni Kaongora bon am tabo are kona kona iai ni kakaenako buokam ibukin te atatai ke buokam ibukin rongorong ke buokam ibukin angan karobwai ke mwakurian bwaai ma akea te bwai ae e iokinibwai iai bwa ti te ibuobuoki ibukin kan ota.

Karinean ao kawakinan kakawakin rongorongo ma atatai ake a taekinaki n ara Ngao ni Kaongora aio bon te moan bwai ae kakawaki iroura. Ti ataia bwa ngke ko anganiira rongorongom ke am atatai ke am karaki ao ko kaotia iai bwa iai am onimaki iroura bwa tina kawakinna man katanna ao anne bukina are ti karaoa iai te Rabuna are tina kona ni kabonganaa ibukin kamanoan ao rokakin tenaan rongorongo, karaki, ao atatai ake a bane ni kabonganaaki ke n tibwaaki inanon ara ngao ni kaongora aio.

Atatai ma Rongorongom ake tina kainanoi ma aron kabonganakia.

N taai tabetai ao tao tina kainanoi rongorongom n aron; am tareboon nambwa ke am tabo are ko maeka iai ke am email address, uringa bwa Te Maeka I-Amerika Ngao n Atatai ao kaongora ena bubuti aikai mai iroum ti bukin kateimatoaan te reitaki ma ngkoe bwa eaonga ni kona ni karekei buokam ke kaekaan am titiraki ake kona kainanoi. Aikai bwaai ake ti bane ni katani ao n rokanaki bwa akea riki ae kona n ataia bwa ti Te-maeka-i-Amerika.com Ngao n Atatai ao ni Kaongora.

Contact

Please contact us if you have any questions or concerns about our privacy policy.