Te taratara raoi ibukin mwakuri ni kekewe ni ni kamwaamwane.

Inanon wiiki aika a tia n nako ao bon iai teniman mai buakoia raou ni I-Kiribati ke I-Kiribati Matiare ae i ataia ae a tia n reke nte Identity Theft ke a Kimoaaki Rongorongoia. Te kauring, taratara raoi, tai anga aram, ke am address ke am tiotio tikuriti nambwa nakon te aomata ae ko aki kina. Engae ngke ko taku bwa bon te koaua. Bwaninin te kamataata iaon aio ao naako visit te link aio: https://te-maeka-i-amerika.com/bwaai-aika-ko-aki-riai-ni-karaoi-ke-reiti-taboia-what-to-do-and-not-to-do/