Te Ngao n Atatai ao ni Kaongora ibukin Te Maeka I-Amerika.

Mauri ngkami raou ni I-Kiribati ao Kiribati-IMatiare ake kam maeka ao kam iangoa te mwaing nako Amerika. I rang ingainga nanou ni kan tibwa ma ngkami te Ngao n Atatai ao ni kaongora ae i a tibwa kateiteia ibukin kaongoraa ma ibuobuoki tabeaua ake tina kainanoi ngaira kain Kiribati ao Kiribati-IMatiare ake tia maeka i Amerika ao ake a iangoa te mwaing nako Ameika. Aran au ngao n Atatai ao ni Kaongora aio bon Te Maeka I Amerika. Tai tabwara ma naako kotea te toma n rain ae e baboobo ane ieta ibukin bwaninin rongorongona. Uringa bwa te Ngao n Atatai ao ni Kaongora aio ena bon waakinako naba ibukin kabobongaana ao ni kakaongoraeko rongorongo ke atatai aika a kaoti ni boong nako.