Te Mweenga / Housing

Mweenga ke auti ni maeka a bon tira ma are a bane ni kaboaki.  N angiin te tai ao kanga e bon korakora are ti mwaing nako ao ti tiku moa irouia ara koraki ao mai ikanne are tia mwaing nako ni kareke auti ngkana tia baronga.  Ma mweenga a bon bane n tatangoaki, ngaia are ngaira ngke ti moan roko i Amerika ti tango (rent) auti inanon 5 te ririki imwaiin are tia kona ni kabooa ae bon mweengara.  Ngkanne nna taekina teutana aron te tango auti.  Anggin auti ko tiaina te booraraoi imarenam ma te tia bwaibwai n te auti ao te boraraoi anne kona riai ni irii tuana.  A bon tanako boraraoi ma tuaia nako, e bon nakon tein te auti, te tabo are e mena iai ao naake taan bwaibwai.  Teuana kanoan te boraraoi ae i ataia ae n tabetai e kanganga iroura bwa tina iria Ti te bwai ae kakawaki bwa kona irii tuan te boraraoi ao man Bwa are iai te .  Tao n tabetai ao  

Ngkana ko kaboo auti