Te Makuri / Work

Eang ibukina bwa ti roko man abara ae e uarereke ni kabotauaki ma aaba nako ao ti bon kuri ni kinaia kaain ara kaawa ke ara mwakor ni bane.  Ao ai arona naba n ara tabo ni mwakuri, e ngae ngke tiaki am koraki ao ai aron ae tia ikokoraki naba ngke ti kanaira.  Ao aio ae tia ataia bwa n tabetai ao ti rang kakaboongana naba nte tabo ni mwakuri.  Ngaia are engae ngke tao bon iai tuua n taabo ni mwakuri ao ngaira n tabetai ti rang aki kaboonganai tuua bwa are iai te ikikina ao te ikokoraki.  Ngaia are n tabetai ngkana tao bon iai angin te aoraki ke tao tia manga tataninga nei Rooti ao tia aki naba nako ni mwakuri.  N tabetai ngkana iai ara bootaki ao tia bon kantaninga naba bwa ara mataniwil nte tabo ni mwakuri ena riai n ota bwa e aera kai i aki kona moa n roko ni mwakuri.  Aikai bwaai tabeua aika ti rang tekeraoi iai bwa ti kona ni karaoi i abara ao a bon ota naba iai ara taan kairiri.  

Ma n rokom i Amerika ke nna kangai bwa bon aaba i abatera ao e bon matoa tuan te mwakuri.  Tabeua tuan te kamwakuri ae ti rang nonorii bwa te tua ibukin te roko iaon te tai, tuan te aki roko ni mwakuri ibukin te aoraki, tuan te kaboraoi, te tua ibukin anakin te motirawa,  te tua ibukin te aroaro ma taeka aika ko riai ao aika ko aki riai ni kabonganai ao a bati riki.  Ao tua aikai a bon bae n rinanoaki ma ngkoe ngke ko moan kateirakeaki nakon am mwakuri, ke n tabetai a koreaki iaon am boraraoi ma te kambwana.  Ngaia are e rang kakawaki bwa kona ongora n tuua ke ni warekii am beeba ake ko anganaki n am moan teirake.  Uringa bwa ngkana ko aki Te katoto tabeua ae i kona n tibwai ma ngkami b Angiin taabo ni mwakuri e koro tenua am tai n aki mwakuri bwa ko aoraki ao ea koreaki naba retam bwa ko warning.  Teuana naba ko bon aki kona n ana am motirawa nuua e kariakaki iroun am mataniwi.  Ao iai maanin am tai are kona riai iai n anga am bubuti ibukin am motirawa are ko iangoia.  Angiin te tai tao uoua te wiiki ma e bon tatanako nakon te tabo ni mwakuri ao tuan te mwakuri.  Te tabo ni mwakuri i abara bwa kanga e Engae ngke ti aki kokoraki ma Te mwakuri e bon rang kakawaki.  Eang ngaira ti bon rang tataneiai naba are Aron kakawakin te mwakuri ma irakin nanon tuan te kamwakuri.

Kinakin kambana aika kona kona ni katan iaia bwa a kona n anganiko bwaai aika kona kainanoi, n aron te Insurance ibukin Maeum, Marurungim ma am utu ao am mwane n tania ibukin am ritaea.