Te Angabwai ke te Intuarenti

Te Intuarenti ke te angabwai i Amerika ea bon taona mwaina. Iai te anga bwai nte kaaa, te anga bwai ibukin maeum ao ibukin maeuia natim ao buum, te anga bwai ibukin marurungim ao marurungiia am utu, te angabwai ibukin mwengam ngkoe are ko bwaibwai nte auti ao a bon bati riki. Ao angiin angabwai aikai a bon bane ni kakawaki ao man kaboaki. Ma te moan ae i taku bwa erang kakawaki bwa ena riai n reke iroum ni moan rokom i Amerika bwa te angabwai ibukin marurungim ao marurungiia am utu. Aio are e aranaki bwa te Health Insurance ke te Angabwai ibukin te marurungin.

Te Angabwai ibukin te Marurung (Health Insurance) – N rokora mai abara ae Kiribati ke Matiare ao ti bon ataia bwa akea boon te angabwai ibukin marurungim ao ngkana iai boona ao e bon rang uarereke. Are nanona bwa ngkana ti nako n noora te taokita ke te neeti ao bon akea boona ae ti kabaka. Ngkana tia manga anganaki ara bwai n aoraki mai iroun te taokita ao bon akea naba boona.

Ma i Amerika bon te bwai ae e kabooaki ao e bon aki boo bebete. Ngaia are e karaoaki te burokuraem ae te Angabwai ibukin te Marurung ke Health Insurance bwa buokan aaro ni kabebetea boon te taokita, te nurse, bwaai n aoraki ao aro ni mwakuri ibukin marurungira. E kona n reke te Angabwai aei ke te Intuarenti aio mai iroun am tia kamakuri, ke te kambana are ko mwakuri iai, e kona naba n reke man kurubu ke bootaki ake a mwanenaki iroun te tautaeka. E tira aran te Angabwai ke te Intuarenti aei ao a bon kakaokoro araia ma tuaia ni mwakorokoron (States) nako Amerika. Irarikin te Intuarenti are e katauraoaki ke are e karekeaki man am tabo ni mwakuri ngkoe te tia mwakuri ao bon iai ngkanne naba ake a kona n reke man te tautaeka ibukiia aomata ake aaki tau booia ke uarrereke booia, naake aaki mwakuri, ibukiia kaara 65 te ririki rake, ke naake iaan 65 te ririki ma a mwauku. Iai uoua aekan ana buoka te tautaeka bwa:

 1. Medicare – Aio are e mwanenna te tautaeka ibukiia kaara ake iaon 65 te ririki ao ibukiia ake iaan 65 ma a mwauku.
 2. Medicaid – Aio are e mwanenaki iroun te tautaeka naba ma e tararuaaki arona irouia mwakorokoron (States) nako Amerika aika a kakaokoro. Te mwakoro (State) teuana ma teuana ea bon kaokoro tuan ana angabwai ao man kaokoro naba aron ana karinrin nakon te intuarenti aei. Te Medicaid kanga e bon tii taketeniia aomata ake a uarereke booia ke a mena iaan te boo are e te tia.
 1. Medicare – Aio are e mwanenna te tautaeka ibukiia kaara ake iaon 65 te ririki ao ibukiia ake iaan 65 ma a mwauku.
 1. Medicare – Aio are e mwanenna te tautaeka ibukiia kaara ake iaon 65 te ririki ao ibukiia ake iaan 65 ma a mwauku.
 1. Medicaid – Aio are e mwanenaki iroun te tautaeka naba ma e tararuaaki arona irouia mwakorokoron (States) nako Amerika aika a kakaokoro. Te mwakoro (State) teuana ma teuana ea bon kaokoro tuan ana angabwai ao man kaokoro naba aron ana karinrin nakon te intuarenti aei. Te Medicaid kanga e bon tii taketeniia aomata ake a uarereke booia ke a mena iaan te boo are e te tia.

 1. are the Medicaid ao iai are te Med E bati manganga bwa iai are ti ibukin te mata, iai are ibukin te wii ao iai are ibukin te rabwata ni kabane. Ngkanne iai ana buoka te tautaeka n Amerika nakoia aomata ake a tibwa roko i Amerika ao e tuai n reke aia mwakuri ke aomata ake iai aia mwakuri ma e rang uarereke booia ibukin kabooan te angabwai ibukin te marurung. Bon iai uoua angana ae kona n reke iai iroum te angabwai aei bwa:
 1. Mai iroun te tautaeka ibukiia naake e tuai n reke aia mwakuri, naake tao e uarereke booia ao e aki tau ibukin te ngkana ngkoe are ko aki kona ni mwakuri bwa tao ko mwauku, ke tao iai am kara ae ko tararuaia ke ko aki kona ni mwakuri bwa ko reirei ke iai natim aika ko tararuaia.
 2. Mai iroun am tia kamwakuri ngkoe are ko mwakuri

Beeba ke booma aika a kainanoaki ibukin te kareke angabwai a bon bane n tatann ibukin marurungim bon aikai:

 • Tiotio tikuriti number ke am nambwa are ko anganaki mai iroun te tautaeka.
 • Am bwaatibooti
 • Am I-94
 • Ngkana ko kareke angabwai imwain reken am mwakuri ao ena bon kainanoaki kakoauaan ae akea am mwakuri
 • N tabetai ngkoe are koa mwakuri ao ko kakatai ni kareke angabwai ibukiia natim aika a uarereke, ena kona n tangiraki kakoauaan mwaitin boom.
 • Ao ai bon te booma ke te abirikeitien.
 • beeba imwain

Te mwakoro are i kan katonua iataekinna ikai bwa te kabwarabwara iaon kakawakin te angabwai teuana ma teuana n aekaia nako ao aanga ake a kona iai n reke iroum angabwai aikai.