Te Kowiti19 (Covid19)

Mauri ngkami n auan te bong aei te Kaonobong 09/05/2020. Bon au kan tibwatibwa ma ngkami teutana ibukin te kauring ao riki te taratara raoi n aaro ni katantan man te aoraki ae te Covid19. N au wareware nte beeba ni kaongora ae arana te Honolulu Civil Beat are e otinako n August 24, 2020 ao e taekinaki bwa kain Tebetebeke ea bon rang rietata aia mwaiti n aomata ake a motirawa man te maui aei ibukin te aoraki ae te covid19 ni kabotauaki ma reeti ake tabeua. Kain Tebetebeke ake a kananonaaki ikai bon ikotaia kain, Polynesia, Micronesia ao Melanesia. Irarikin aei ao nte rongorongo mai Arkansas news n aia beeba are e aranaki bwa te Northwest Arkansas Democrat-Gazette ao e taekinaki naba bwa ma ibuakon 19 taabo n tutuo nte covid19 i Arkansas ao 797 kain Matiare ke I-Kiribati Matiare ake a tuoaki ao man otinako mwiina bwa 31% maibuakoia a reke te covid19 irouia. N warekakin rongorongo aikai ao arang boboto aia bukibuki iaonn uoua bwaai:

  1. Aron maekara ke bobotakira ao ara mwamwairiri nte mwaiti n aomata ae bubura.
  2. Aia raraoma bwa tao eang, e uarereke ara atatai ibukin te aoraki aei kioina bwa rongorongo ma kaongora iaona a bane ni koreaki nte taetae ni imatang. Are nanona bwa tao tina karaoa te rai taeka iaon tuua ma rongorongo ake atia ni katauraoaki ibukin aanga n totokoan te covid19.

Bon ti te kan reitaki ni kauringiira riki kakawakin ataakin bonganan kawakinan te mauri ao tuua ake tina riai ni irii nanoia ibukin totokoan reken te aoraki ae te covid19. Riki imarenara n ara reeti n Tebetebeke, I-Matiare ao I-Kiribati Matiare bwa ti aonga n teimatoa marurungira ao marurungiia ara ataei. Ao irarikin anne ao e rang kakawaki bwa tina oota bwa tera te aoraki aei, e kanga aron ewena ao tera arora niiri tuua ibukin totokoana.

Ngaia are tia kabongana naba ara itera ni bae aio (page) bwa te tabo ni maroro ngkana iai am kan ota ibukin tuua ake tina riai ni irii nanoia ibukin totokoan te aoraki ae te covid19 ke bon titiraki ibukin kamataata. Reitaki mai, bwa tiaonga ni kona n tibwai otara ke kakaaei nako kaekaan ami titiraki ake kam kan ota iai.