Te Buoka man te Abamakoro/Tautaeka (Fed/State Benefits)

I uringa ni uarerekeu ao ngke i ongongo taekan te maeka i Amerika ao iaki toki n ongongo aia karaki ara ikawai ae kangai, “e rang raoiroi te maeka i Amerika bwa e bwabwaka am mwane ao ko aki bae ni mwakuri”. Teuana naba ae i aki mwamwaninga bwa a taku bwa, “e kamaeu te maeka i Amerika ma natim aika a mwaiti bwa ngaia maitin natim ai bon tiran naba am mwane”. Kanga aikai ongongom ni karaki ao ngkoe are ko ongo koa bon tangira naba te kan nako Amerika bwa e tara ni bebete te maeu iaona, eara?. N tabetai ao ko ongo are a taku bwa akea boon te reirei, akea boon te taokita ao akea boon bwaai n aoraki ao atakina bwa e rang raoiroi te reirei ma te onaoraki, e aera bwa tina aki roko i Amerika? Ngaia are ma te kantaninga aei ao e korakora te kan nako Amerika ibukin te kabwaia ibukim ma am utu.

Eang tao eeti bwa akanne bwaai aika ti ongotao taekaia, ao iai etin karaki akanne ao iai naba iteran karaki akanne ake ti aki rang ota iai ke ni matata iai. N au makoro ni maroro aio ao nna rinanon taekan tibwanga ke buoka ake a bon kona n reke nakoira ngaira kain Kiribati-IMatiare ake ti maeka iaon Amerika. E bobonga Buoka aikai a bon tatannako ma aekaia, maaniia ao korakoraia nakoim ngkoe bwa ko roko bwa te kara, ke ko roko ma natim ke ko roko bwa te mwauku ngkoe ao ko roko ma akea moa am mwakuri.

Aio Nna taetae iaon

ikai buoka ake a bane ni bobongaaki bwa kanoan te boraraoi are e karaoali ongom ku naba bwa ;bwa r te kai ao tina maroroakinii tabeua buoka aika a kona n reke nakoira ngaira ake ke ti roko mai Matiare (Kiribatese/Marshallese)