Te aba ae Amerika

Ngke i moan roko i Amerika ao I ataia ae te aba ae takabubura ma akea au atatai ae ngaia e tiraua mwakorokorona ke titeiti (States). I aki atai araia mwakorokorona (States) ni kabane ao i aki ataia ae ngaia a bane n toma. Ibukina bwa ia tiku naba i Hawaii ao n otau Hawaii mwakoron Amerika, i taku ngai bwa e toma ma nikiran Amerika ake nikiraia, I aki ataia ae iai taari imarenaia, ko aki kangai bwa e bon rang uarereke au atatai ni itera aikai n taai akekei. Engae n anne ao iai au karaki ni kangare ae uarereke. N reken au mwakuri ao teuana mai buakon bwaai ake i karaoi n au mwakuri bwa i buokiia aomata ake a kabooi aia tai ni motirawa nte Outero (Hotel) are I mwakuri iai. Temanna ara katitamwa e roko ao e anganai ana ID kaati are tamneina iaona ao ana atureti ke te tabo are e maeka iai. Iaon ana atureti ao e mwakoro bwa e maeka i PA. I titirakinna bwa ngaia kain Palau? Ao e taraai ma matana aika a mata n titiraki ao e taku, Palau? Antai Palau? Ia ataia ae e kairua au titiraki ngaia are ia manga titirakinna bwa tera PA? Ao ea tuangai are PA e tei ibukin kawan Amerika are Pennsylvania, aeua i bon ngareakinai. Ai bon te aboka ni bwainrang ngai ma are Ia bon tii karabwa naba ibukin ana kabwarabwara. Eang e bon tira mwakorokoron (States) Amerika ao bon akea au atatai ibukin araia aika a kakaokoro nagia are i taku bwa e kakawaki bwa tina taetae teutana iaon aei. Nna taetae teutana iaon buburan Amerika ma makorona nako ao mwaitin kaokoron te reeti ma ana boota n aomata ao tabeua riki atatai ake i taku bwa e kakawaki iroura ngaira ae tia tibwa roko ao ake a iangoa te mwaing.

Amerika bon teuana te aba are e wene imarenan Kanata ao Metiko. Teuana mai buakon aaba aika a takabubura ma kaawaana aika botan mwaitina Nimabwi (50). Abwi ma wanua (48) mai iai a bon bane ni wene ni meangin Amerika kontinente ao a toma ao uoua kawana ke atimwakorona aika a maenako bwa Alaska ao Hawaii. Ni makorona aika 48 aikai a bon koro anauia nte buti nte kaa. Bukina bwa a ban n toma ao bon akea tokin te buti iaona. Alaska e bon tannako nakon iteran Amerika are Maiaki ao Hawaii e booia nakon Tebetebeke.

Nna karinana korean araia inano ma kauarerekean araia :

Atuun kawan Amerika bon Washington DC are e mena kanga i marenan Maryland ma Virginia. Katautauan ana mwaitin ni boota n aomata inanon 2019 ao e nakon tenibubua uabwi ma wanua tetimare uoua te mirion 328.2 million. Ao buburan te aba are e tekateka iai Amerika bon tenua tetimare itibubua ruabwi ma itua te million te tikuea maire 3.797 million mi/2.

Te reeti n aomata iaona ea bon tira, iai ake bon imatang, iai i Aberika ni Amerika, iai naba kain te aono n Atiia, kain Inria ao a bati riki. I Hawaii ngkanne koa manga noora te reeti ni Biribin ae tira, te reeti naba n Tiabaan ao ai renganana ngaira are te reeti man Tebetebeke, I-Matiare, kain Toonga, kain Samoa ao a bon bati riki. Bukina bwa e tira te reeti n aomata iaona te katei naba ea bon irengarengan. Ao n ririki aikai ao ea bon korakora naba te reeti ni I-Matiare ao ni Kiribati-IMatiare are tia nooria ni mwaing mai.

Aran AtimwakoronaKauarerekean AraiaAran AtimwakoronaKauarerekean Araia
AlabamaALMontanaMT
AlaskaAKNebraskaNE
ArizonaAZNevadaNV
ArkansasARNew HampshireNH
CaliforniaCANew JerseyNJ
ColoradoCONew MexicoNM
ConnecticutCTNew YorkNY
DelawareDENorth CarolinaNC
FloridaFLNorth Dakota ND
GeorgiaGAOhioOH
HawaiiHIOklahomaOK
IdahoIDOregonOR
IllinoisILPennsylvaniaPA
IndianaINRhode IslandRI
IowaIASouth CarolinaSC
KansasKSSouth DakotaSD
KentuckyKYTennesseeTN
LouisianaLATexasTX
MaineMEUtahUT
MarylandMDVermontVT
MassachusettsMAVirginiaVA
MichiganMIWashingtonWA
MinnesotaMNWest VirginiaWV
MississippiMSWisconsinWI
MissouriMOWyomingWY
Araia Atimakoron ke Kaawan Amerika ma Kauarerekean araia irarikiia