Kabwaninan Atatai

Iaan Atatai ao nna kabwanina aron te kabwarabwara iaon itera aika a bati. Nna taetae iaon aaro ni karekei ke ni mwakurii bwaai ake tina kainanoi ni moan rokora i Amerika, aron kakawakiia ao e aera bwa ti kainanoi. Aikai tabeua:

 • Te Tiotio Tikuriti Nambwa / Social Security Number
 • Te Angabwai ibukin Marurungim / Medical Insurance
 • Te Mwakuri / Work
 • Te Reirei / School
 • Te Kareke Mweenga ke Auti / Housing
 • Te Bangke / Banking
 • Te Tai / Time
 • Te Bao ni Mwamwananga / Transportation

Ni ikotaki ma aika ieta ao nna bon taetae naba teutana iaon rongorongo ke atatai ake tina riai n atai, ibukin waaki ao aaro ake tina riai n taratara raoi mai iai ao bwaai riki ake tina kona ni kaitiboo ma ngaai inanon tikura ni maeka i Ameriaka, n aron aikai:

 • Te Kuretiti Kaati / Credit Card
 • Te Kuretiti Tikooa / Credit Score
 • Te Raitinti / Licencing
 • Te Mwane n Ritaea / 401k
 • Te Taratara raoi man waaki ao mwakuri ni kamwamwane / Fraud
 • Ao ai bon rongorongo nako ke kaongora ake a riki inanon taai ke tenaan updates.

Ao kai e tau ma nna kaina aio ni kaingai bwa kabuburaan atatai iaon bwaai aika ia tia n atongi ieta kam na kona ni kunei iaan Atatai/Information .