Kaabwabwakan tain bwakan Te Mwane ni Buoka Inanon tain te Covid19 (Stimulus Check)

Mauri ao Aloha mai Maui.

Au kantaninga bwa kam bon bane ni marurung raoi n auan te bong ae te Katenibong 09/09/2020. Eang bon iai ongou are ia manga kan tibwai ma ngkami ake kam tuai ongo ao tao au kairoro riki nakoia naake a tia n ongo ma tao iai ami nano uoua iai. Aio bon rongorongon te mwane ni buoka are e anganako te tautaeka n Amerika nakoia nikabane aomata ake a qualified ke aomata ni bane ake a kona n reke irouia. Kam bon bane n ataia are ngke e roko te aoraki ae the covid19 ao e tira te aomata ae bua ana mwakuri man Maati 2020 ao angiina a bon tuai naba man mwakuri nuua ngkai, n ai arou. E rawata ibuakora aika tao a rinanon te raraoma ibukin boon te maeu, ke boon te mweenga; ake a bwaibwai nte auti ao ake a tango auti. Ao tao iai ake a raraoma ibukin boon aia medical insurance ke te tararuaan mauriia bwa tao ea ea bua ngke e bua te mwakuri. Ao a bon bati iteran kanganga aika a reke nakoira n tatabemaniira nako. Ao ibukin itera aikai ao ni inanon March 27, 2020 ao e rinanoaki te katau mwane ae mwaitina $2 Trillion iroun te tautaeka n Amerika ibukin itera ni ibuobuoki aika a mwaiti ao teuana mai ibuakona bon te mwane ni buoka ae aranaki bwa te Stimulus Check. Kanga te mwane ni buoka inanon te tai n raraoma ao n rawawata ntain te aoraki ae te covid19. Ibukina bwa ti bane n rotaki iai n angaa aika a kakaokoro ao te tautaeka eaki kona ni katanakoa temanna ma temanna n aron kainanona ai ngaia are ea katitebooa naba te mwaiti bwa $1,200 nakon te tia mwakuri ao $500 nakoia ataei ke dependent.E bon moanaki bwakan te buoka aei man Maati ma te katautau bwa ena iai tokin butimaean te karin. N warekan mwiin te nambwa ao e kunea ana tabo n tararua te mwane ke the Internal Reveneu Services Amerika bwa e bon tiraua naba te aomata ake a tuai kataia n karina araia ibukin te buoka aio. Aio riki e boboto irouia aomata ake tao aaki kakaraoa aia angabwai ke aia tax nakon te tautaeka bwa tao aaki mwakuri ke tao e uarereke aia karekemwane. Ngaia are ngkoananoa ao ea manga katanoataaki bwa eatia ni manga kaananauaki riki tain te karin ara ke te kataaki nakon te buoka aio nakon October 15 2020 ao e kauring bwa iai ana reta ane ana kanakoaki nakon ami meeri ni kauring.Uringa, tiaki tii taan mwakuri aika a kona ni n reke irouia te buoka aio, e reke irouia nikabane aomata, mwakuri ke aki mwakuri ma kona ti aki rin ke ni warekaki ian ana angabwai ke ana tax temanna. Ngaia are tai tabwara bwa ngkana ko tuai kataia ni karina aram ibukin te buoka aio ao aio am tai. E uki te karin ara nuua October 15 2020. Naako n ana Ngao ke ana website the IRS ao karaoia. Iai buokam mwaneka ane i karaoia bwa kairan kawaim. Ao tai mwaninga weweteai ngkana iai am titiraki.