Tiotio Tikuriti Nambwa / Social Security Number

Katoto ibukin te Tiotio Tikuriti Kaati

Te moan bwai ae rang kakawaki bwa kona karekea iroum ni moan rokom i Amerika bwa te social security number ke am nambwa bwa kinakim ke kariaiakakim man te tautaeka ibukin bwaai aika a mwaiti. Te baire ni boong aikaia ao ko aki kona ni uekera ke ni karekea te nambwa aio nuua e koro tebwiin am bong imwiin rokom i Amerika. Tebwiina te bong e kainanoia te Imikureition Aobiti bwa ena barongai, rawei mwiin ao ni karin mwiin beeba n roko nakon te kombiuta bwa aonga ni kona n noraki man aobitin nako Tiotio Tikuriti ni bane iaon Amerika.

Beeba ke booma ake kona riai ni uoti bwa ana kainanoaki ibukin am kareke nambwa aio ana bon riai ni bane n oritino ke tiaki katoto. Ibukina bwa i taetae ibukira ngaira aika I-Kiribati -Matiare ke I-Kiribati ake a maeka i Amerika bwa kain Matiare ao nna kauring bwa aikai beeba ake tina riai n tauraoi ma ngaai ngkana ti nakon ni kareke Tiotio Tikuriti nambwa:

  1. Beeba ni bung
  2. Am Bwaatibooti ni Matiare
  3. Am I-94 – Te beeba aei ena tangira burintakina ke ena kaotinakoaki man te kombiuta. Aio te beeba
  4. Te booma ni kareke nambwa ke te abirikeition booma – Aio te booma ni kareke nambwa ae kona kanoaia nte aobiti. Te booma aei are kona korea iai aram, am tabo are ko mena iai iaon Amerika, am tareboon nambwa ao a bati riki.

Nna kaanaanau riki teutana ibukin te I-94. Tao kona taku bwa tera te I-94. Te I-94 bon beeban rokom iaon Amerika are e tauaki iai mwiin rinim ao otinakom man te aba ibukira ngaira ake ti aranaki bwa ti irua nakon te aba ke tiaki kain te aba ma ti kariaiakaki n tiku ni maeka ao ni mwakuri iaon te aba n akea tangirakin te beeba ni kamwakuri ke ni kamaeka. Kariaia aikai a karaoaki ni kakoroan bukin te babaire are ea tia ni motikaki nte nga ruabubua wanibwi tabun imarenan te tautaeka n Amerika ao te tautaeka ni Matiare. Aran te boraraoi aei te COFA – Compact of Free Association. Bon iai riki kain te babaire aei ma Amerika bwa aaba aika Palau, Federated State of Micronesia (FSM) ao Matiare.

Katoto ibukin te I-94

Etau ma nna okira taekan te Tiotio Tikuriti nambwa ma kakawakina. Eaera bwa e kakawaki bwa ena iai te nambwa aei iroura, tera ae karekea nakoira ao bukin tera bwa tina rang kawakinna raoi.

N aron are i taekinna ieta, te nambwa aei kanga kinakim ke kariaiakakim ke kanikinaeakim ni kona ni karaoi bwaai nako n aron te kareke mwakuri, te kareke beeba n aekaia nako, te kauki akaunti ni bangke ke ni bitiniti, te reirei ao a bon bati riki. Ai aron ae te nambwa aei e nim ma aram, am bangke akounti, reireim am beeba nako ake a tia n reke iroum ao ai bon rongorongom ni bane. Ngaia are e rang kakawaki bwa kona kawakina te nambwa aei, akea ae riai n ataia bwa ti ngkoe, ko aki riai ni koreia iaon beeba n aki akaka nuua ae bon kainanoaki, ko aki riai ni kaokaotia nakon te koraki ao ko aki riai naba ni katoka n taabo are ena noria iai te boota. Tia aranna bwa am nambwa ae tabu ke aram ni karaba. N akean te nambwa aio ao ena bon rang kanganga aron am waaki ao n tabetai ena bon akea naba te bwai ae ko kona ni karaoi n rinanon te tua.

Ao aikai bwaai tabeua aika aki kona n reke iroum n akea am Tiotio Tikuriti nambwa:

  • Te mwakuri – ko aki kona ni mwakuri n akea am namba aei
  • Te Insurance ibukin marurung – e kainanoaki te nanbwa aei imwain ae ko karekea am insurance ibukin marururg.
  • Am beeba ni kabuti kaa – Ko aki kona ni kareke beeba ni kabuti kaa ke rebwerebwe n akea te nambwa aei. 
  • Am Bangke Akounti
  • Te reirei