Boton te Iango / Introduction & Goal

Mauri au koraki ni Kiribati ao Matiare ni bane aika kam maeka iaon Amerika ao ngkami akee kam iangoa te roko ni maeka i Amerika.  Imwain ae nna rarangaia nako ni kaotai nakoimi bwa antai ngai, ao nna tibwai moa ma ngkami bwa tera raoi boton te iaong iaon au Ngao n Atatai ao ni Kaongora (website) ae Te Maeka I-Amerika. I kan tibwai ma ngkami bwaai aika iangoi ni kakoroi bukiia nte Ngao n Atatai ao ni Kaongora aio ao tera bonganana nakoira ngaira kain Kiribati ao Kiribati-IMatiare ake a maeka ao ake a iangoa te mwaing ni maeka i Amerika.

Boton te iango nte Ngao n Atatai ni Kaongora aio (website) bwa tina maroroi kanoan boong ma waaki ake tia tia n rinanoi ao n reirei ma iai ngaira kain Kiribati-IMatiare ake tia maeka i Amerika. Tina tibwai atatai ibukin kaokoron waaki, kaokoron tuua ma katei, kanganga, kabwaia ake ti kaitibo ma ngaai ao ai aron karaoan bwaai ke mwakurian bwaai nako ibukin kakaean reken te waaki ao ai bon te tibwatibwa ibukin atakin bwaai ake ti riai ao ake tiaki riai ni karaoi riki ngaira ake ti irua iaon Amerika.

Te kantaninga ni barongan te Ngao aio bwa ena riki bwa teuana te anga are ena kona ni buokiira ni karaababai ara atatai ao ni kauarerekei aron kanganga ake tina kona ni kaitibo ma ngaai inanon moan rokora ao inanon maekara iaon Amerika. Ngaia are ia katauraoa am Ngao aio ni bon oin am taetae.

Arau nei Tiemi Maitinnara ao inanon 16 te ririki ni maeka iaon Amerika ao a bon bati waaki ma bwaai aika I a tia n rinanoi inanon maekau ao ai moarara riki ni moan rokou ikai. Waaki aika a kakubanako, bwaai aika a kamimi, reeti n aomata aika kakaokoro ma aia katei ao a bati riki. N angiin te tai ao i taku bwa ia bon kokonaaki naba ao iaki toki ni kangai, “Ngke arona bwa ia kaman ata arei ao iaki bae ni konaki iai.” ke n tabetai i kangai, “E aera ngkai iaki kaman tuangaki aei?”. Kanga titiraki ni kubakuba bwa ngke arona bwa koa kaman atatai iaon bwaai ao tao ena uarereke aron am kanganga ake kona kaitara ma ngaai. Imwiin ara ka 10 n ririki ni maeka ao eang, ea moanna ni uarereke aron kabukanako ma e bon aki naba toki. Riki n taai aikai, Ia noria bwa ea kekerake mwaitin te I-Kiribat-IMatiare ake a mwaing nakomai ao a manga rinanon naba kanganga ake tia tia n rinanoi. Ao ai ngaia are ea koburake iai nanou bwa nnang karaoa te Ngao n Atatai ao ni Kaongora (website) aio bwa buokara ngaira kain Kiribati ke Kiribati-IMatiare ake ti maeka i Amerika ao riki ake a iangoa te mwaing ni maeka i Amerika.

“Te kawai ea tia ni kateaki ao ea tia ni kaitiakaki teutana imwaaira, te katamaroa ae bon waaki nako naba ibukimi.”

Kam rabwa ao au kantaninga bwa kamna kukurei iai ao man kona naba ni manga tibwai iango ke bwaai aika kam rinanoi aika aaki kaoti inanon te Ngao Atatai ao ni Kaongora (website) aio.

Ibukin titiraki ni kan ota ke iango riki tabeua ake kam kan tibwai ibukin te ngao ni kaongora aio, weweteai ikai contact me.

Ao tai mwaninga ni kaota tangiran (Like) ara itera ni bae aio iaon ara Facebook Page